Emmeloord - 12-03-2024

 

Het is inmiddels ruim een half jaar geleden dat ik het voorzitterschap van Peter Brouwer mocht overnemen. Uiteraard had ik destijds wel enig idee waarmee het bestuur van Gelijk-Stroom zich bezig hield, maar de bestuursleden stelden zich toen al de vraag of dat ook het doel is waarmee Gelijk-Stroom op langere termijn echt het verschil zou kunnen maken.

Er is natuurlijk niets mis met het zoveel mogelijk lokaal opwekken van stroom en deze via ons energiebedrijf Energie VanOns te leveren aan onze inwoners (waarmee de revenuen terug stroomden naar de eigen gemeenschap). Deze activiteit heeft weinig impact op de energietransitie van onze inwoners en trekt ook niet veel nieuwe leden aan. Het succes loopt vooral via de portemonnee van de inwoners en niet via ideële motieven zoals het streven naar een duurzame samenleving. Het blijkt zelfs lastig om via voordeelacties inwoners over de streep te trekken.

 

In de afgelopen maanden hebben we gesprekken gevoerd om erachter te komen welke rol Gelijk-Stroom wil spelen en die we toebedeeld kunnen krijgen in het proces van de energietransitie van onze inwoners en ondernemers. Tijdens deze verkenning kwam duidelijk naar voren dat er nadrukkelijk meer met inwoners dan over inwoners moet worden gesproken. Dat is een langdurig gesprek dat wij willen opstarten door een regierol op ons te nemen. Dat is in de basis wel een hele andere rol dan de huidige.

 

Energietransitie doe je samen

Vanuit deze regierol (of aanjaagrol) moeten wij in staat zijn niet alleen als bestuursleden enthousiast te blijven maar ook om anderen enthousiast te maken om lokaal te gaan kijken welke kansen er zijn rondom de energietransitie in brede zin. In onze eigen zoektocht naar kennis en ervaringen over het hoe en wat rondom dit participatieproces merkten we dat informatie zeer versnipperd wordt aangeboden en zeker niet in begrijpelijke taal. We willen onze inwoners in eigen buurt en dorp door eigen inwoners aanspreken onder het motto: Energietransitie doe je samen!

In dit proces willen we de inwoner centraal stellen, lokaal gaan inventariseren welke stappen er al zijn gezet, welke ervaringen en kennis kan worden gedeeld en hoe deze samen op te doen door projecten op te zetten waarbij lokaal energie wordt opgewekt, gebruikt en/of opgeslagen. Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat er sprake is van lokaal eigendom.

 

Mee-stromers

Om concrete stappen te zetten in de gezamenlijke energietransitie moet worden voorkomen dat steeds opnieuw wordt gekeken naar een passende wijze van communicatie met de inwoners per dorp, wijk of straat. We kunnen veel leren van elkaar en daarom willen we onze inwoners, als ‘meestromers’ gaan ondersteunen in de brede zin van het woord.

Hoe mooi zou het zijn als er op één plek alle relevante informatie over de energietransitie te vinden is, zoals we die in de Noordoostpolder willen en waardoor makkelijker het gesprek gevoerd kan worden met de inwoners en ondernemers. Zij hoeven niet alle kennis in huis te hebben. We willen onze ‘meestromers’ ontzorgen, om een community te bouwen die zich met lokale projecten op de energietransitie gaat richten. Het gaat om zowel informatie delen als communicatie op gang brengen. Lokale projecten die mogelijk in een latere fase als eigen lokale energie-coöperatie worden vorm gegeven.

 

Gelijk-Stroom meent zich als een onafhankelijke, betrouwbare partner van onze inwoners te kunnen opstellen, waarbij gelet de omvang van onze coöperatie, het betrekken van inwoners c.q. ondernemers vooral zal moeten worden gelaten aan onze te werven lokale ‘meestromers’. Wij zetten onze kennis en ervaring in en willen hen graag helpen om het lokale proces op gang te brengen: een regie- én aanjaagrol!

 

Hans Wijnants

voorzitter@gelijk-stroom.nl

 

Naar overzicht