Emmeloord - 23-04-2024

 

We zijn blij met de Ontwerp-Omgevingsvisie die onlangs aan de gemeenteraad in onze gemeente Noordoostpolder is aangeboden, want hierin wordt een specifieke uitvoeringsagenda beschreven hoe de gemeente inwoners en ondernemers toegang wil gaan bieden tot duurzame energie.

 

In de loop van 2024 wordt hiervoor een programma Klimaat & Energie door de gemeente uitgewerkt. Daarin komt te staan wat de energievisie is hoe het jaar rond voldoende elektriciteit en warmte beschikbaar komt door een slimme combinatie van opwek, conversie en opslag. Er wordt gewerkt aan toegang tot een comfortabel en zelfvoorzienend energiesysteem voor inwoners en ondernemers. Energiebesparing krijgt aandacht en de vraag naar energie wordt afgestemd op het aanbod. Uiteraard wordt er gekeken hoe de gebouwde omgeving aardgasvrij kan worden. En duurzame energie moet zo dicht mogelijk bij de plek waar het gebruikt worden geproduceerd, om transport en belasting van de energienetwerken te beperken.

 

In het programma wordt ook uitgewerkt hoe lokaal eigendom gestimuleerd kan worden om de inwoners te laten profiteren van de opbrengsten om de betaalbaarheid in de hand te houden. De gemeente wil initiatieven van ondernemers en inwoners faciliteren en ondersteunen, onder andere door middelen uit het duurzaamheidsfonds. De gemeente heeft ook het eigen voorbeeld door het gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed te verduurzamen.

 

Kortom: een mooie en ambitieuze uitvoeringsagenda waarin wij ons als Gelijk-Stroom herkennen en waar wij graag een bijdrage aan willen leveren. Toch hebben wij gemeend een zienswijze te moeten indienen op de Ontwerp-Omgevingsvisie.

 

De gemeenteraad heeft namelijk bij de behandeling van de Ontwerp-Omgevingsvisie een amendement aangenomen, die in haar uitwerking solitair lijkt te komen te staan omdat er onder de Kernopgave Landelijk gebied Deelopgave 7b specifiek ruimte wordt geboden voor duurzame energie-opwek met o.a. boerderijwindmolens met de gedachte aan een tiphoogte van 20 tot 30 meter.

 

Als Gelijk-Stroom onderkennen wij uiteraard het belang van duurzame energie-opwek ook door agrarische ondernemers, maar wij vinden het van belang dat er sprake is van een integrale aanpak van de energietransitie, ook als deze plaats vindt op de erven in het buitengebied. Deze erven staan niet op zichzelf, want zij maken deel uit van een omgeving die ook mee wil kunnen doen aan de energietransitie. Hierbij denken wij aan (aangrenzende) erven met een andere bestemming dan agrarisch, arbeiderswoningen, woonwijken en de dorpen.

 

Het geven van ruimte aan de herinrichting van ons bijzondere landschap met solitaire windmolens zoals voorgesteld, dient gepaard te gaan met duidelijke afwegingen en kaders, omdat de antwoorden op onderstaande vragen daar aanleiding voor geven:

  • Hoe kan de (directe) omgeving mee profiteren van deze verandering in het landschap, die lusten en lasten kent?
  • Hoe wordt het participatietraject ingericht en de omgeving meegenomen?
  • Hoe wordt er gekeken naar ‘slimme buitenweg’ oplossingen (energie-hubs)?
  • Hoe schatten we het effect in van vooruitgeschoven individuele erfinvullingen op de haalbaarheid van een toekomstige business-case waarbij een collectieve energietransitie voor dezelfde omgeving en groter wordt nagestreefd door;
  • - het bundelen van energievraag, -aanbod en -opslag,
  • - het vanuit een lokale energiecoöperatie collectief plaatsen van enkele grote windmolens (bij voorkeur in het IJsselmeer!) ten behoeve én bate van onze gemeenschap, ondernemers en inwoners met lokaal eigendom?
  • Hoe groot achten we het risico dat met de voorgenomen ruimte voor invulling van het open gebied in de Noordoostpolder het hek van de dam is met de plaatsing van boerderijwindmolens en wij daarmee op de rest van Flevoland gaan lijken?
  • En zou dan van rijkswege hogere windmolens alsnog worden ingepast waarbij wij dan geen regie meer hebben?

 

De zienswijze van Gelijk-Stroom komt erop neer dat wij willen komen tot een integrale aanpak en afweging. Zo is het prima dat er ook ruimte komt in het landelijk gebied voor duurzame energie-opwek.

Wij zijn er geen voorstander van dat dit op een manier zou gaan dat met voorrang een stukje van de te leggen puzzel wordt ingevuld zonder dat alle opties en gevolgen die er zijn om te komen tot energieneutraal buitengebied zijn afgewogen.

 

Hans Wijnants

voorzitter@gelijk-stroom.nl

 

Naar overzicht